Andraspråk och andra språk

Jag läser om andraspråkselever i skolvardagen. Vad kan jag göra, från lärarpositionen, för att underlätta deras lärande och göra klassrumstiden meningsfylld och givande för dem?

En hel del, visar det sig. Jag läser Lyft Språket Lyft Tänkandet av Pauline Gibbons och nickar instämmande när hon förklarar att det är ju faktiskt så att ansvaret för elevernas språkutveckling i olika ämnen ligger varken på hemspråksläraren eller svenskläraren, inte heller på specialpedagogen eller specialläraren, trots att dessa är viktiga såklart, utan på SAMTLIGA undervisande lärare.

Genom att använda det vidare och mer omfattande begreppet litteracitet istället för att tala om mer avgränsade begrepp som läskunnighet eller ordförråd framhåller hon vikten av att låta eleven bada i språket, umgås med det, erövra det som ett verktyg och bli förtrogen med användandet av det i olika sammanhang. Hon understryker hur viktigt det är att inte förenkla på ett sätt som förminskar elevernas kunskapsinhämtande, utan använda en ämnesadekvat vokabulär och istället ge eleverna den tid de behöver för att själva bli förtrogna med denna.

Jag blir mycket inspirerad!