Språk är makt

Elever med ett fattigt språk, oavsett om de har svenska som modersmål eller inte, kommer inte lyckas nå skolframgång om inte vi i skolan ger dem verktygen att lyckas. Det är skolans uppgift. Där misslyckas vi.

Anna Kayas sammafattning av den andra delen i Zarembas reportageserie om den svenska skolan är klockren. Den som har en begränsad förmåga att uttrycka sig har en begränsad förmåga att kommunicera, förmedla sitt budskap, övertyga, nå fram. Det är lätt att man blir betraktad som mindre vetande, som en person med begränsad fattningsförmåga, som lite dum om man inte kan uttrycka sig. Om ens språkliga begränsningar gör att man inte riktigt förstår allt som sägs riskerar man att bli manipulerad och lurad. Man missar en massa information och kan hamna i underläge eller rent av utanför all gemenskap på grund av missförstånd.

Jag har varit på föreläsning idag, professorerna Pauline Gibbons och Maaike Hajer talade om vikten av att undervisa språklärande i alla ämnen. Innerligt inspirerande, spännande, viktigt och angeläget! Jag behöver smälta det innan jag skriver mer.

Andraspråk och andra språk

Jag läser om andraspråkselever i skolvardagen. Vad kan jag göra, från lärarpositionen, för att underlätta deras lärande och göra klassrumstiden meningsfylld och givande för dem?

En hel del, visar det sig. Jag läser Lyft Språket Lyft Tänkandet av Pauline Gibbons och nickar instämmande när hon förklarar att det är ju faktiskt så att ansvaret för elevernas språkutveckling i olika ämnen ligger varken på hemspråksläraren eller svenskläraren, inte heller på specialpedagogen eller specialläraren, trots att dessa är viktiga såklart, utan på SAMTLIGA undervisande lärare.

Genom att använda det vidare och mer omfattande begreppet litteracitet istället för att tala om mer avgränsade begrepp som läskunnighet eller ordförråd framhåller hon vikten av att låta eleven bada i språket, umgås med det, erövra det som ett verktyg och bli förtrogen med användandet av det i olika sammanhang. Hon understryker hur viktigt det är att inte förenkla på ett sätt som förminskar elevernas kunskapsinhämtande, utan använda en ämnesadekvat vokabulär och istället ge eleverna den tid de behöver för att själva bli förtrogna med denna.

Jag blir mycket inspirerad!